Национално представителство на студентските съвети в Република България – Националната студентска организация, обединяваща Студентските съвети на висшите училища в страната. Това е органът за защита правата и интересите на обучаващите се в системата на висшето образование и е основан на 23 март 2000 г. в гр. Свищов в изпълнение на член 73а от Закона за висше образование. Членове на НПСС са Студентските съвети на акредитираните висши училища в страната.

НПСС поддържа активен диалог с всички студенти, освен чрез студентските съвети по места, така и чрез сайта и каналите си за комуникация във всички социални мрежи.

Инициираме и провеждаме „Дни на отворените врати“ в редица университетски центрове (София, Варна, Пловдив) с изнесени приемни и разпространение на информационни материали за организацията и студентските политики както в България, така и в Европа. На второ място поддържаме активен диалог с представители на местната власт. Като членове на ръководството на НПСС, съвместно с представители на Студентски съвети по места, провеждаме срещи с кметовете и областните управители в студентските центрове в страната. Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката, свързана с висшето образование в страната, и в частност с МОН, ММС, ПКОН, ПКВДМС, НАОА и други.